แบ่งปั๋น เป็นแพลตฟอร์มให้ชุมชนนำเสนอสินค้า
และบริการบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

แบ่งปั๋น เป็นแพล็ตฟอร์มให้ชุมชนนำเสนอสินค้า และบริการบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

แบ่งปั๋น คือ ?

รู้จัก "แบ่งปั๋น" ให้มากขึ้น

"แบ่งปั๋น” มาจากคำทางภาษาเหนือที่หมายถึง การแบ่งปัน

ภายในชุมชนหากมีการแบ่งปันทรัพยากร สมาชิกในชุมชนสามารถนำข้าวแลกกับปลา หรือ การบริการขนส่งแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น ๆ ได้

การพัฒนา แบ่งปั๋น เริ่มต้นจาก แนวคิดพัฒนา โมบายแอปพลิเคชัน (mobile application) เพื่อให้บริการบันทึกธุรกรรมดิจิทัล (Digital Ledger) ภายในชุมชนที่อยู่บนเครือข่ายเน็ตชุมชนเดียวกัน

หลังจากสมาชิกในชุมชนตกลงที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกัน ระบบจะทำการบันทึกการแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน ทำให้การแบ่งปันทรัพยากรในชุมชน มีหลักฐานอ้างอิง สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรม เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารองรับวิถีชีวิตของชุมชนเพิ่มศักยภาพให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

หลังจากที่ กิจกรรมดิจิทัลภายในชุมชนสามารถให้บริการได้ จึงมีการแสวงหาช่องทางให้สมาชิกในชุมชน สามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการจากชุมชนของตนบนอินเทอร์เน็ตได้

ที่จากเดิมสมาชิกชุมชนอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มขายสินค้าอื่น ๆ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่สูง ไม่เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของสินค้าจากชุมชนที่มีกำลังผลิตจำกัด และเป็นสินค้าที่อาศัยฝีมือไม่ใช่เครื่องจักร

จึงมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม "แบ่งปั๋น" ที่ชุมชนสามารถเปิดร้านค้าได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้แพลตฟอร์ม ร้านค้า บน "แบ่งปั๋น" จะเป็นที่รวบรวมสินค้าและบริการจากภายในชุมชน เพื่อนำออกสู่โลกภายนอก

สินค้าบน "แบ่งปั๋น" เป็นผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน บางอย่างอาจมีพร้อมส่ง บางอย่างผู้บริโภคต้องสั่งผลิต เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ใกล้ชิดพบปะกับผู้ผลิตสินค้าและบริการจากชุมชนท้องถิ่นได้โดยตรง เสมือนไปซื้อของ ที่ตลาด เราคาดหวังว่า แบ่งปั๋น จะเป็นการสื่อกลางในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชน สามารถ นำเสนอสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ออกไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ในระดับประเทศหรือสากลได้ อันจะนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป

#ร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น

#แบ่งปั๋น-แบ่งปันสู่ชุมชน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

รายได้ทั้งหมดจะกลับไปสู่ชุมชน

แบ่งปั๋นเป็นตลาดที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและวัตถุดิบพื้นเมืองจากชุมชนต่างๆ ได้โดยตรง ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม รายได้จึงกลับคืนสู่ชุมชน 100%

เรื่องราวของเรา

ที่มาของ "แบ่งปั๋น"

จุดเริ่มต้นของ "แบ่งปั๋น" มาจากการจัดทำค่าย THNG 6 CAMP โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ในปี พ.ศ.2559 เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกับสังคม ได้มีการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลความตื่นตัวทางดิจิทัลจากชาวบ้านในชุมชนแม่กาษา จังหวัดตาก ทําให้พบว่าชาวบ้านมีความตื่นตัวและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากพอสมควร จากการสํารวจชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนพบว่า ในชุมชนแม่กาษามีลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างชาวบ้านในชุมชนโดยที่มีข้อเสนอ เป็นแรงงานค่าจ้าง หรือสินค้าต่างตอบแทน เช่นผลผลิตทางการเกษตร โดยการตกลงว่าจ้าง เหล่านี้มักจะมีการจดบันทึกในรูปแบบสมุดบัญชี (ledger) และจะมีการตกลงกำหนดวันและเวลาในการชําระหนี้สิน ซึ่งจะมีอยู่ในหลายรูปแบบทั้ง เงินสด สินค้าทางการเกษตร หรือ บริการต่างๆ โดยตัวอย่างที่พบ ก็คือ ชาวบ้านที่มีรถบรรทุกมีการเสนอบริการในการรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้แก่ เกษตรกรในหมู่บ้าน โดยจะได้รับผลตอบแทน เป็นสินค้าทางการเกษตรเช่น ข้าวสาร, ผัก, ผลไม้ ในเดือนถัดไปหรือเมื่อสินค้าการเกษตรเหล่านั้นออกผลในฤดูกาลถัดไป ซึ่งลักษณะการ ทําการธุรกรรมแบบนี้ จะเป็นลักษณะเหมือนการให้เครดิต (credit) ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน โดยจะต้องอาศัยความไว้วางใจ (trust) ของชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น ได้นำเสนอกรอบแนวคิด "แบ่งปั๋น" ขึ้นมา

เพื่อดำเนินการต่อจากแนวความคิดนั้น ทางคณะวิจัยจาก ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้นำโครงการ "แบ่งปั๋น" เสนอขอรับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ บริษัทเน็ตทูโฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม และ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในระดับชุมชนซึ่งเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ (trustful) โดยอ้างอิงจากเทคโนโลยี บล็อกเชน (Bloackchain) ในการเก็บบันทึกธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ข้อมูล การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้ยืม ทรัพยากรระหว่างกันได้ภายในชุมชน ต่อมาได้ทำการเชื่อมโยงระบบให้ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ในระยะที่สองของโครงการแบ่งปั๋น ซึ่งทางคณะวิจัย ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย ๔.๐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมปีที่ ๒ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นให้ขยายไปสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจสำหรับชุมชนให้ยั่งยืน ต่อไป

แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ