การจัดส่ง

และการคืนสินค้า

การจัดส่งและการคืนสินค้า

การขอคืนสินค้า

นโยบายการดำเนินงาน

1. แพลตฟอร์มแบ่งปั๋นทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ถูกยืนยันตัวตนผ่านการลงทะเบียนผู้ใช้งานกับแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ขายสามารถกำหนดนโยบายการคืนสินค้าได้ด้วยตัวเองก่อนประกาศขายและระบบจะแสดงนโยบายดังกล่าวให้ปรากฏอย่างชัดเจน ทังนี้ ผู้ขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างที่มีการสั่งซื้อได้
3. ผู้ซื้อสินค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ให้ถือว่ายอมรับนโยบายการคืนสินค้าตามที่ร้านค้ากำหนด

สำหรับนโยบายการคืนสินค้า

ในการส่งคืนสินค้า ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
 • สินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบ หมดอายุ เสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 • สินค้ามีตำหนิเสียหาย
 • ผู้ขายส่งสินค้าที่มีลักษณะไม่ตรงกับที่ระบุไว้ เช่น ขนาดสินค้า หรือประเภทสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 • 1. สำหรับสินค้าที่ผู้ขายยอมรับการส่งคืนสินค้า ผู้ซื้อสามารถดำเนินการตามนโยบายทันที โดยต้องระบุเหตุผล, ส่งหลักฐานประกอบ เช่น รูปถ่าย, วีดีโอ เป็นต้น และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้
  a. สำหรับสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบ ให้ผู้ซื้อส่งคำขอคืนสินค้าผ่านระบบแบ่งปั๋น ภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับนั้นหมดอายุ เสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น สินค้าหก เป็นต้น
  b. สำหรับสินค้าประเภทของใช้ทั่วไป ให้ผู้ซื้อส่งคำขอคืนสินค้าผ่านระบบแบ่งปั๋น ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าที่ระบุโดยบริษัทขนส่ง
  c. ผู้ขายต้องยอมรับหรือปฏิเสธคำขอคืนสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีการยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขายยอมรับคำขอคืนสินค้าดังกล่าว

  2. กรณีผู้ขายยอมรับคำขอส่งคืนสินค้าและได้ตกลงแนวปฏิบัติกับผู้ซื้อผ่านทางระบบแบ่งปั๋น ได้แก่
  a. ผู้ซื้อต้องดำเนินการส่งคืนสินค้า โดยผู้ซื้อรับผิดชอบชำระค่าขนส่งด้วยตนเอง
  b. ผู้ซื้อต้องดำเนินการส่งคืน โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าส่ง (ผู้ขายจะทำการคืนเงินค่าขนส่งและค่าสินค้า เข้าระบบแบ่งปั๋น และระบบฯ จะทำการโอนเงินค่าขนส่งและค่าสินค้าคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามที่ผู้ซื้อได้ลงทะเบียนไว้ในระบบฯ)
  c. ผู้ซื้อต้องดำเนินการส่งคืน โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าขนส่งอัตราคิดเป็นฝ่ายละ 50 % ของค่าขนส่ง

  3. การส่งคืน/การรับคืน ที่ดำเนินการถูกต้องตามนโยบาย หากเป็นคำร้องขอคืนสินค้าที่เป็นการก่อกวน โดยที่สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับนั้นไม่ได้อยู่ในกรณีที่สามารถยื่นคำขอคืนสินค้าได้ รวมถึงถูกปฏิเสธคำขอคืนสินค้าโดยผู้ขาย ส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถตกลงกันได้ คำร้องขอคืนสินค้านั้นจะถูกส่ง ไปยังระบบแบ่งปั๋นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบฯดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา โดยให้ผลการพิจารณาของระบบแบ่งปั๋นมีผลผูกพัน ให้ถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

  แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
  แชทกับผู้ขาย
    คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ