ชุมชนสามพวง

"สามพวง" เป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่มีลำคลองไหลผ่านซึ่งชาวบ้านได้อาศัยลำคลองแห่ง นี้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในลำคลองยังอุดมไปด้วยปลาหลากหลายชนิด ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันจับปลาในทุกวันโกน เมื่อได้ปลาจากลำคลองแล้ว ก็มีแบ่งปลากันโดยใช้หวายร้อยปลาเป็นพวง แล้วแจกจ่ายกันคนละ 3 พวง สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านและตำบลในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาทำไร่ ,ทำสวน , เลี้ยงสัตว์ สินค้าชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่ กล้วยตาก ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ปลาแดดเดียว เป็นต้น
แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ